تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل Cable Sizing (انتخاب کابل مناسب) در نرم افزار Etap

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 0.5 ساعت
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

◄ تعیین سطح مقطع کابل
◄ تعیین طول کابل
◄ بررسی سربرگ Sizing
◄ بررسی سطح مقطع پیشنهادی نرم افزار
◄ وارد کردن وتنظیم قیدها
◄ وارکردن قید جریان
◄ واردکردن قید حداکثر افت ولتاژ
◄ واردکردن قیدسطح مقطع برای اتصال کوتاه
◄ بررسی سربرگ حفاظت Protection
◄ بررسی کابل پیشنهادی توسط نرم افزار